Algemene voorwaarden


Klachten: Bij niet-conforme levering moet er schriftelijk geprotesteerd worden binnen 5 werkdagen na levering, zo niet worden de goederen als aanvaard beschouwd.

Inco-terms: Het vervoer is geschied voor rekening en op risico van de koper, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Betaling: Onze prijzen zijn netto berekend en dienen op rekening en zonder disconto betaald te worden op de vermelde vervaldag. Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling de betaling van een verwijlintrest van 1% per maand tot gevolg hebben, en dit tot algehele betaling van het factuurbedrag. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag, houden wij ons, onverminderd de hierboven genoemde intresten, het recht voor van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het bedrag van de factuur te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding voor laattijdige betaling. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro, onverminderd eventuele incassokosten die worden doorberekend. Bij onvolledige betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden.

Jurisdictie: Elk geschil over onderhavige factuur en haar voorwaarden zal worden beheerst door het Belgisch recht en is onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren.